A.A. GRUBU …Her şeyin başladığı yer

Grubun İşleyişi Nasıl Başlanır

A.A’ nın Tek Amacı

Beşinci Gelenek: “Her grubun önde gelen tek bir amacı vardır;
halen ıstırap çekmekte olan alkoliğe mesajı iletmek.”

“Bazıları A.A.’ nın dünyada ruhsal bir uyanışın öncüsü olacağını ileri sürmektedir. Dostlarımız bunu savunurken cömert ve içtendirler. Ama biz A.A.’ lar böyle bir takdir ve kehaneti A.A.’ nın asıl amacı sanıp ona göre davranmamızın; bizler için sarhoş edici bir etkisi olabileceği tehlikesini gözden kaçırmamalıyız.

Bu nedenle topluluğumuz asıl amacından, yani alkolizm pençesizde kıvrılanlara mesajımızı iletmekten sapmayacaktır. Tanrının bizi bu alanda herkesi kurtaracak bir güce sahip kıldığı gibi bir gurura kapılmaktan kaçınalım.”

A.A. Kurucularından
Bill W. 1955

Adsızlığın Önemi

Onikinci Gelenek: “Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelidir
ve ilkelerin daima kişiliklerden önce geldiğini bize hatırlatır.”

A.A.’ da adsızlığın amacı nedir? Neden grubun varlığının sürekliliği ve gelişmesi için önkoşul olduğu söylenir? Basın, radyo ve filmler düzeyinde adsızlık, tüm A.A. üyelerine eşitlik tanır, kişiliğimizin kolayca şişinmesini frenler; adsızlığın dışına çıkarsak başkalarına yardımcı olacağımız yanılgısından bizi korur; kişisel tanınma ya da yönetme dürtümüzü engeller. Daha da önemlisi Adsızlık Geleneği, esas olanın mesajı ileten değil, A.A. mesajının kendisi olduğunu hatırlatır.

Kişisel düzeyde adsızlık tüm üyeler için mahrumiyet sağlar, bu da alkol bağımlılığının herkes tarafından duyulmasından endişe duyan yeni gelenlerin yardım için A.A. ‘ ya başvurmaktan kaçınmasını engeller. Kuramsal olarak adsızlık ilkesini anlamak kolaysa da uygulamak pek de öyle değildir.

A.A. grup deneyiminden özetlenen aşağıdaki noktalar bu konuda yol gösterici olabilir:

Kamu Önünde Adsızlığın Sağlanması:

Radyo, TV ya da filmde A.A. üyesi olarak konuşurken yüzlerimizi göstermekten veya soyadımızı söylemekten kaçınırız.

Yazılan yazılarda sadece ilk adımız ve soyadımızın ilk baş harfi kullanılır.
A.A. dışı toplantılarda konuşurken sadece ilk adımızı ve soyadımızın ilk baş harfini kullanırız.
Postaya verilen zarflarda, A.A. grubuna gönderiliyor bile olsa “ A.A. “ işaretini koymayız.

A.A. panolarına asılacak ya da kamunun görebileceği basılı programlarımıza üyelerimizin soyadlarını veya onları tanıtabilecek unvanlarını yazmayız.

Adsızlık İlkesini Grup Düzeyinde Kavramak:

Kendi grubumuz içinde soyadımızı kullanabiliriz. Aynı zamanda diğer üyelerin ve şekilde ve ne düzeyde olursa olsun isimsiz kalma isteklerine saygılı davranırız. Bazı gruplar üyelerinin kendi istekleriyle verdiği telefon numaralarının listesini tutar ve bunları sadece grup üyelerine verebilirler.

A.A. toplantılarında açıklanan kişilikler dışarıya sızdırılmaz.

Adımızdaki ‘ adsız ‘ sözcüğü mahremiyet güvencesidir. Ayrıca gerçekten paylaştığımız tek kurtuluş deneyimi kendimizinkidir.

Sıkı ağızlılık önerilse de alkolik olmayanlarla ve alkol sorunu olduğunu sandığımız kişilerle olan ilişkilerimizde, (başka A.A. üyelerinin adını açıklamadan) alkol sorunundan kurtulmakta olduğumuzu söylemekte özgürüz. Açıklığımız bu durumda mesajın iletilmesine yardımcı olabilir.

Özel A.A. toplantı ve konuşmalarında kamu düzeyinde gösterilecek video kayıtları yapmaktan kaçınırız. 1980 Genel Hizmet Konferansında önerildiği gibi, A.A. üyelerinin konuşmalarını kendi adlarına değil, üye olarak yapmaları daha uygundur. Böylece video kayıtlarında kişiliklerin ilkelerden önde yer alması ve A.A. ‘da bir “ star “ sistemi geliştirilmesi önlenmiş olur.

Bu önemli gelenek konusunda daha etraflı bilgi için “ Adsızlığı Anlamak “ adlı broşüre bakınız.

TANITIM

A.A. ‘nın yapısının bütünü tek tek grupların katılımına ve bilincine dayalıdır ve grupların kendi çalışmaları A.A‘ nın tamamına yansır. Bu birey olarak kişisel ayıklığımızı, grup olarak da halen acı çekmekte olan alkoliğe mesajı taşımamızı daha bilinçli kılar.

A.A. ‘da merkezi bir otorite yoktur. Yasalar ve asgari örgütlenme yerine bir avuç gelenek vardır. Kurucularından Bill W. Bunu 1960 yılında, “ Oniki Geleneği istediğimiz ve uymamız gerektiğinden yerine getiriyoruz. Bizi hayata döndüren geleneklerin sırrı belki de kendi yaşam deneyimlerimizden kaynaklanması ve kökünde sevginin olmasındandır,” diyerek açıklamıştı.

A.A., yerel grupların ve Temel Hizmet Toplantısına katılan temsilcilerin kolektif bilinçleriyle biçimlenir. Toplantıda kardeşliğin temel sorunlarına oybirliği ile çözüm sağlanmaya çalışılır. Başka grupları ya da bir bütün olarak A.A. yı ilgilendiren konular dışında her grup çalışmalarında bağımsızdır.

A.A.‘ nın asıl grup çalışması bizzat kardeşlikte iyileşmekte olan alkolikler tarafından yapılır ve her birimiz gelenekler ışığında kendimizce en iyi olan biçimde A.A. görevimizi yerine getiririz. Yani demokratik bir şekilde çalışır ve grup çalışmalarında oy çokluğunun onayını alırız. Hiçbir zaman tek bir kişi grup ya da tüm A.A. adına kendi başına hareket edemez.

Her grup bir diğerinden bir parmak izi kadar farklıdır ve ayıklık mesajı yalnız gruptan gruba değil, yöreden yöreye de farklı biçimlerde iletilir.Her grup kendi başına hareket planını çizer.Üyeler ne denli bilgili, grup ne denli güçlü ve uyumluysa, yeni gelenin yardım çağrısına, A.A.‘ nın eli de o denli güvenli uzanır.

Çoğumuz grup olmadan bağımlılıktan kurtulamayız. Bill’ in dediği gibi, “ her üye büyük bir bütünün ufak bir parçası olduğunu kavrar… Gruba zarar verebilecek tutku ve arzularını susturmayı öğrenir. Grup yaşamalıdır yoksa birey yok olur, “ gerçeği netlik kazanır.

Bu Kitapçık Nasıl Kullanılmalı

Bu kitapçık kullanışlı bir araç ve A.A. grubu için önerilen bir rehber olmak amacıyla hazırlanmıştır; kimseye ne yapması gerektiğini öğretmez. A.A. Hizmet Kılavuzu, A.A. Grup El Kitabı ve belirli grup sorunlarını derinlemesine irdeleyen diğer yayınların bir parçasıdır. Kolayca izlenebilmesi için dört ana konuya ayrılmıştır:

Bir A.A. grubu nedir,
Grup nasıl çalışır,
Grubun toplumun diğer kesimleriyle ilişkileri,
Grup A.A.‘ nın tüm yapısına nasıl uyum sağlar.

İçindekiler tablosu, yerimiz elverdiğince kitapçıkta ele alınan grup konusundaki açıklamaları ayrıntılarıyla belirtiyor. Daha fazla bilgi için lütfen Genel Hizmet Bürosuna başvurunuz.

Grup… A.A. ‘nın Hizmet Yapısı Nereden Başlar

Üçüncü Gelenek: ”A.A. üyeliği için tek koşul içkiyi bırakma isteğidir.”

Bir A.A. Grubu Nedir ?

Üçüncü Geleneğin uzun şeklinde belirtildiği gibi, “ Üyeliğimiz alkolizmden ısdırap çeken herkesi içermelidir. Onun için iyileşmek isteyen hiç kimseyi reddetmemeliyiz. A.A. üyeliği asla para ve çıkara dayanmaz. Ayık kalmak için bir araya gelen herhangi iki-üç alkolik, grup olarak başka maksada hizmet eden bir kuruma tabi olmamak şartı ile, kendilerini A.A. grubu olarak tanımlayabilirler.

ABD ve Kanada’daki grup bilinci bir A.A. grubunu tanımlayan şu 6 koşulu benimsemiştir :

Grubun tüm üyeleri alkoliktir ve tüm alkolikler üye olabilirler.
Grup olarak kendilerine yeterlidirler.
Bir grubun ana amacı alkolikleri Oniki Basamağın yardımıyla bağımlılıktan kurtarmaktır.
Grup olarak dışarıda başka kuruluşlarla bağlantıları yoktur.
Grup olarak dışarıdaki diğer sorunlar konusunda fikir ileri süremezler.
Grup olarak halkla ilişkiler politikası, reklam yapmaktan çok
ilgi çekmek üzerine kurulmuştur; basın, radyo, T.V. ve
filmler düzeyinde adsızlıklarını korurlar.

Açık ve Kapalı Toplantılar Arasındaki Fark

Açılış metninde belirtildiği gibi, tüm A.A. grup toplantılarının amacı “ortak sorunlarını çözmek ve başkalarının alkolizmden kurtulmalarına yardımcı olmak için birbirleriyle deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaşmalarıdır.“ Bu amaca yönelik olarak bazı gruplar hem açık hem de kapalı toplantılar yapabilirler. Bu iki tip toplantıdan kapalı olanı sadece A.A. üyeleri veya içki sorunu olup da “ içkiyi bırakmak isteyenler “ içindir. Açık toplantılara, alkolizmden kurtulmayı öngören A.A. programına ilgi duyan herkes katılabilir. Her iki türde de toplantıyı yöneten A.A. üyesi katılanlardan sadece alkolizmden kurtulmakla ilgili konular üstünde tartışmalarını isteyebilirler. Açık ya da kapalı A.A. toplantıları A.A. üyeleri tarafından düzenlenir. Grubun onayıyla açık toplantılara A.A. olmayanlar da paylaşmak için davet edebilirler.

Gruplar Ne Tür Toplantılar Yaparlar ?

Dördüncü geleneğimiz “ her grup, diğer grupları ve A.A.‘ yı tümüyle etkileyecek konular dışında özerk olmalıdır, “ der.
Dolayısıyla, sayıları binlerceyi bulan gruplarımızın her toplantısı kendi özerkliklerini taşır. Her grup dilediği türde toplantı yapabilir. Bunların en bilinen türleri şunlardır:

Tartışma : Açık ya da kapalı olsun, toplantıyı yöneten A.A. üyesi oturumu açar ve tartışılacak konuyu seçer.
Konuların çoğu Büyük Kitap, 12 Adım ve 12 Gelenek adlı eserlerden seçilir.Belli başlı tartışma konuları, itiraf yerine kabullenme, ayıklık yoluyla özgürlük, kişilik yerine ilkeler, korku (veya adlandırılamayan korkular), teslimiyet, minnettarlık, kızgınlık, iyi niyet, dürüstlük, tavırlar, dargınlık, özür dileme, alçak gönüllülük ve hoşgörü olabilir.

Konuşmacı : Önceden belirlenen bir veya daha çok konuşmacı, Büyük Kitap’ta da tanımlandığı gibi daha önce nasıl olduklarını, neler yaşadıklarını ve şimdi nasıl olduklarını, aktararak “paylaşırlar “
Genel çizgiyi grup bilincinin belirlediği bu tür toplantılarda bazı gruplar konuşmacının belli bir ayıklık sürecine erişmiş olmasını tercih ederler. Konuşmacıların bulunduğu toplantılar genelde “açık“ olur.

Yeni Gelenler : Çoğunlukla bir süredir ayık olan grup üyesinin yönettiği bu tip toplantılar, yeni gelenlere yardımcı olması için soru-cevap şeklinde olur. (Bu tür toplantı kılavuzu Genel Hizmet Bürosundan temin edilebilir).

Basamak veya Büyük Kitap : A.A. da kişisel kurtuluşun esasını 12 basamak oluşturduğu için çoğu gruplar haftada bir veya daha fazla toplantıda dönüşümlü olarak basamakları inceler, bazı gruplarda bir seferde birden fazla basamak tartışılır. Aynı düzen Büyük Kitap ya da 12 Gelenek konusunda da yapılabilir. Bir çok grupta Büyük kitap veya 12 Basamak 12 Gelenek kitaplarının bölümleri toplantı başında yüksek sesle okunur.

İş Toplantısı : Bazı gruplar yıl boyunca olağan toplantılar dışında grup yetkililerinin olağan toplantılar dışında grup yetkililerinin üyelere görevlerindeki gelişmeleri aktardığı, grup faaliyetlerinin tartışıldığı ve gruptan görüşlerin alındığı özel birleşimler düzenlerler. Grup yetkilileri bu toplantılarda seçilir. (İş toplantıları bölümü)

Grup Envanteri : Bu toplantılarda grubun temel amacına ulaşmasının en iyi yolları araştırılır. (Grup envanteri bölümü)

Bir Toplantı Neden Grup Değildir?

A.A. ların çoğu, üçüncü geleneğin de belirttiği gibi A.A. grupları olarak toplanırlar. Grupları toplantılardan ayıran en önemli faktör amacın tek oluşudur: Ayık kalıpta diğerlerinin de alkolizmden kurtulmalarına yardımcı olmak. Toplantıların aksine, A.A. grupları belirli toplantı saatleri dışında da, gerektiği anda onikinci basamak yardımını anında sunmaya hazır olarak varlıklarını sürdürürler.

Bazı A.A. lar grup adı verilmeyen düzenli toplantılar yaparlar. Bunlar ya grup tanımına uymayan ya da ilgili A.A. ların Genel Hizmet veya yerel merkez bürosunda grup olarak sınıflandırılmak istemeyen A.A. lardır. Bu toplantıların çoğunda A.A. lar yaşamın başka sorunlarından söz ederler.

Başka A.A. lar ise hem A.A. ların hem de alkolik olmayan aile bireyleri ve dostlarının katıldığı “ aile toplantıları “ yaparlar.

Bazen bir toplantıyla bir grup arasında hiçbir fark olmayabilir. Örneğin, bazı A.A.’lar özel gruplar oluştururlar; erkekler, kadınlar, gençler, doktorlar, eşcinseller, vs. Üyelerin tümü alkolik ise ve kapılarını tüm yardım isteyen alkoliklere meslek, cinsiyet, ve benzeri ayırım yapmadan açıyorlarsa ve bir A.A. grubunun gerektirdiği öbür işleri de üstlenmişlerse, kendilerini bir grup sayabilirler.

Öte yandan, bir A.A. grubunun hemen tüm esaslarını uyguluyor ama örneğin alkolizm dışında yaşamın başka sorunlarını da tartışıyorlarsa, o zaman bir grup özelliği taşımayan “ özel “ toplantılar yapıyorlar demektir. Bu tür toplantılara bazı A.A. lar katılırlar, ama bu A.A. gruplarınca yapılan toplantıların yerini almamalı, sadece bir uzantısı olmalıdır.
Ayrıca, A.A. ların, A.A. programının bir bölümünü; (örneğin, Büyük Kitap ya da Basamaklar gibi) derinlemesine tartışmak amacıyla yaptıkları toplantılar vardır ki bunlar toplantı yada grup faaliyeti olabilir.Üyelerin tümünü salt alkolikler oluşturduğundan A.A. grupları dünya çapındaki A.A. hizmetlerine katkıda bulunabilirler. Bununla birlikte toplantılardaki “bağışlar“ A.A. üyesi olmayanların da katkıda bulunmaları nedeniyle Kardeşlik Hizmetleri birimlerinde kullanılmaz. (A.A. üyesi olmayanların A.A. açık toplantısında sepet bağışına katılımları bu kuralın dışında bırakılabilir. Bu grubun kararına bağlıdır).

EV GRUBU

A.A. üyeleri birçok grubun toplantılarına katılırlar ve topluluklarda kendilerini rahat hissedebilirler. Ama her A.A. üyesi ile kardeşlik arasında en güçlü bağı ev grubu, yani üyenin kendi grubu sağlar.

Üyelikle birlikte grubun belki de A.A.‘ nın tümünü etkileyecek konularda oy kullanma hakkı doğar, ki bu A.A. hizmet yapılanmasının temel taşını oluşturur. Grup bilincini gerektiren tüm konularda her A.A. üyesinin bir oyu vardır ve bu ev grubu da dediğimiz yerel grup tarafından dile getirilir.

Yıllar boyunca A.A. gücünü ev gruplarından almış, bu gruplar üyelerin ailelerinin uzantısı haline gelmiştir. Bir zamanlar içkileri yüzünden tecrit edilmiş olanlar ev grubunda sağlam ve sürekli bir dayanışma sistemi, dostlar ve çoğu kez bir rehber bulur. Aynı zamanda grup çalışmaları içinde, A.A. mesajının iletilmesi yolunda “ilkeleri kişiliklerden önde tutma “ olayını bizzat yaşayarak öğrenirler. Kendi grubundan bahsederken bir üye şöyle demiştir:

“Görevimin bir parçası da ev grubu toplantılarına katılmak, yeni gelenleri kapıda karşılamak ve onlara yardıma hazır bulunmak; yalnız onlar için değil, kendim için de. Gruptaki üye arkadaşlarım beni tanıyor, dinliyor ve yolumu şaşırınca beni yönlendiriyorlar. Bana deneyimlerini, güçlerini ve A.A. sevgilerini vererek bunu hala acı çekmekte olan alkoliklere iletmeme olanak tanıyorlar.“

Grup Üyesi Nasıl Olunur ?

“Üyelik için tek koşul içkiyi bırakma arzusudur.“ Dolayısıyla grup üyeliği için resmi bir başvuru gerekli değildir. Nasıl A.A. üyesiyiz diyerek üye oluyorsak, gruba da üyeyiz diyerek ve devamlı gelerek üye oluruz.

Önerilen Toplantı Yöntemleri :

Bir A.A. toplantısı için tek bir tip ya da biçim yoktur ama bazıları daha iyi sonuç verir.

Yönetici toplantıyı genellikle A.A. açılış metni ile açar ve birkaç söz ekler. Bazıları toplantıyı bir süre sessizlik ve / veya Huzur Duası ile açar. Diğerleri Adsız Alkolikler kitabından, genellikle 5. bölümünü (Nasıl Uygulanır?) veya 3. bölümü (Alkolizm Hakkında Etraflı Bilgi) okurlar. Birçok toplantıda 12 Basamak ve 12 Gelenek kitabından bir bölüm veya bölümün parçası yüksek sesle okunur. Okuma işini değişik üyelerin ya da ziyaretçi A.A.’ların yapması yeni gelenlerde grup yaşantısının paylaşıldığı duygusunu pekiştirir.

Yönetici toplantı odası haricindeki adsızlığın önemini vurgulayan açıklamalar yapabilir ve katılanları “Burada duyduklarınız burada kalmalıdır“ türünden uyarabilir.
Bu konuda cep kartları ve kitapçık GHB’den temin edilebilir.

Üyelik İçin Hiçbir Ücret yada Aidat Yoktur :

A.A. üyeliği için hiçbir ücret yada ödeme söz konusu değildir, ama elbette harcamalarımız var. Grup, kira giderleri, yiyecek – içecek, alkolizmle ilgili öngörülen kitaplar, broşürler ve toplantı listeleri ve yerel intergrup ile New York GHB’nin hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla sepet dolaştırır.

Üyeler yılda 1000 doları aşmamak kaydıyla diledikleri oranda bağış yapmakta özgürdürler.

Çay, Kahve ve Kardeşlik

Birçok A.A. üyesi toplantı öncesi ve sonrası kahve sohbetleriyle A.A. dostluk çemberinin genişlediğini belirtmektedir.

Çoğu grupta her toplantının hazırlanması, ikramda bulunulması ve sonraki temizlik, yani mutfak görevi üyelerce karşılanır. Üyelerin çoğu bu işlerde bilfiil çalışırken kendilerini grubun bir parçası olarak hissettiklerini söylemişlerdir. Bir kısım yeni gelenler bu tür çalışmalar sayesinde utangaçlıklarını yenebilmiş ve bunun diğer üyelerle tanışıp konuşmalarında yardımcı olduğunu görmüşlerdir.

Bir A.A. Grubu Nasıl Çalışır ?

Dördüncü Gelenek: “Diğer grupları ya da A.A’ yı tümüyle etkileyen konular dışında
özerk olmalıdır.”

Yeni Bir A.A. Grubu Nasıl Başlatılır ?

Yeni bir grup oluşturmak istiyorsunuz. Nedenler değişik olsa bile bu işin aslında tek bir yolu vardır.

Yeni grubun oluşturulması için gerekli olan 2-3 alkoliğin bu gereksinimi dile getirmesi,diğer üyelerin işbirliği, bir toplantı yeri, bir çaydanlık, A.A. literatürü ve toplantı listesiyle diğer malzemelerdir.

Grup bir kere oluşturulduğunda komşu gruplara, varsa yerel intergrup merkezine ve komitelerine ve GHB’ ye bildirmekte yarar vardır.Böylelikle daha çok yardım sağlanır. GHB’ ye yazıp Yeni Grup Bilgi Kayıtlarından isteyiniz. Bu formlar doldurulup geri yollanır ve kurulan grup listeye girer. GHB listesine giren her yeni gruba ücretsiz bir el kitabı ve yayın organları gönderilecektir. (Bu, diğer A.A. gruplarının ve üyelerin bireysel katkılarıyla sağlanan birçok hizmetten biridir.)

Grup Üyeleri Ne Yapar ?

“Herhangi biri herhangi bir yerde yardıma muhtaç elini uzattığında A.A.’ nın yardım elinin daima orada olmasını isterim, ve bunun için ben sorumluyum.“
Kısacası, toplantı odamıza yeni giren birileri olduğunda, tıpkı bize de yapılmış olduğu gibi A.A.‘ nın orada olmasını istiyoruz; bunu da bir grup olarak sürekli çalıştığımızda yapabiliriz.

Bir grubun çalışması için her türlü işin yapılması gerekmektedir.

Bir toplantı yerinin sağlanması
Toplantılar için program düzenlenmesi
Bağışların toplanarak düzenlenmesi ve harcanması
Literatürün elde edilmesi
Yiyecek-içeceğin temini
Yöredeki alkoliklerin A.A’ nın varlığını ve yerini öğrenmesi
Yardım çağrılarının cevaplandırılması
Grup sorularının dile getirilip çözümlendirilmesi
Diğer gruplarla sürekli iletişim içinde bulunulması grup üyelerinin çalışmaları, bölgesel olarak intergrubun çabaları ve uluslar arası alanda New York GHB’ nin girişimleri sonucu gerçekleştirilir.

Ne Tür Güvenilir Hizmetkarlar (görevliler) Gerekir ?

Grup işlerinin yürütülmesi için insanlar gerekir. Çoğumuz A.A.’ nın “organize” olmaması konusunda fikir birliğine vardık. Gene de ruhsal ve demokratik kardeşliği korumayı gözardı etmeden “hizmet götürülen kişilere karşı doğrudan sorumlu hizmet bölümleri veya komiteler oluşturulabilir (9. Gelenek) “.

A.A. gruplarında güvenilir hizmetkarlara “yetki” adı verilir ve belirli hizmet süresi için grup tarafından seçilirler. İkinci geleneğimizin belirttiği gibi “liderlerimiz hükmetmez, sadece hizmet ederler”. Bireysel gruplar gerekli hizmetlerin asgari örgütlenmeyle halledilmesi için birçok çıkar yol bulmuşlardır. Aşağıda yerel gruba ve genelde topluma hizmet için birçok grup tarafından uygulanan örgüt biçimi görülmektedir.

Yönetici : Grup yöneticileri (genellikle 6 ay 1 yıl arası) belli bir süre görev yaparlar. Deneyimler, bunların en az bir yıllık ayık olmaları ve tercihen daha önce başka grupta başka görevde bulunmuş olmaları gerektiğini gösterir. Yönetici diğer grupların hizmetkarlarıyla yapılacak aktiviteleri düzenler ve kendi grubunun diğer hizmet birimleriyle ilgilenen hizmetkarlarla ve konularla ilgilenir. Yönetici ve diğer hizmetkarlar tüm A.A. hakkında ne kadar fazla bilgilendirilir, iletişim kurabilirlerse o denli etkin çalışırlar; birinci geleneğe sadık kalarak ve üyeleri tüm gelenekleri öğrenmeye teşvik ederek sağlıklı bir A.A. grubunun oluşmasını sağlarlar.

Sekreter : Yöneticiler gibi sekreterlerde her bakımdan iyi hizmet görevlileri olmak zorundadırlar. Yöneticisi olmayan gruplarda bu görevlerin yükümlülüklerini de üstlenebilirler. Her grubun kendi yöntemi vardır, fakat diğer görevliler veya komiteler mevcut değilse, sekreterler genellikle;
Duyuru ve / veya posta yoluyla önemli A.A. aktivitelerini bildirmek,
Grup üyelerinin onay ve talimatıyla kesinlikle gizli bir adres ve telefon rehberi tutarak, kimlerin 12. basamak çağrılarına uyabileceğini bilmek,
Grubun isteğine göre üyelerin A.A. yıldönümlerinin tarihlerini kayda geçmek,
A.A. duyuru, bülten ve ilanlarının asılacağı bir pano bulundurmak,
GHB ve yerel merkeze (intergruba) her tür toplantı yerini, adresi ve görev değişimlerini yazıyla bildirmek,
12. basamak için ayrı bir görevli seçilmemişse 12 basamak yardımlarını karşılayıp gerekeni yapmak,
İntergrup temsilcisi yapmazsa grubun diğer gruplarla olan iletişimini grup üyelerine aktarmak gibi işlerini üstlenirler.

Yedinci Gelenek: “Her A.A. grubu kendine yetmeli ve dışardan gelecek yardım
ve bağışları geri çevirmelidir”.

Sayman (muhasip) : A.A. grupları kendi aralarında topladıkları bağışlarla ayakta dururlar. Toplantı esnasında dolaştırılan sepet genelde grubun parasal ihtiyacını karşılar ve artan miktar intergruba ve GHB’ye yeterli olur.
Kimse bağış yapmak zorunda değildir; fakat çoğunluk yapar. Genelde durumu daha iyi olanlar, bağış yapmayanları karşılamak amacıyla sepete daha fazla para atarlar.
Grup fonları aşağıdaki harcamaları karşılamada kullanılır:

Kira
A.A. yayınları
Toplantı listesi; intergrup veya yerel komitelerden satın alınır
Yiyecek, içecek
Genellikle aylık veya 3 aylık sürelerde yollanan diğer A.A. hizmet
birimlerini destekler.

Muhasebeciler genelde, defter tutarlar ve gruplarına genel harcama ve birikimler konusunda bilgi verirler. Gruba periyodik raporlar hazırlayıp üç ayda bir mali beyanlarını postalayabilirler.Grup fonlarını ayrı bir banka hesabında tutarak ve çift imzalı çekler kullanarak sorun çıkmasını önlerler. A.A. deneyimleri bir grubun gereğinden fazla birikim sağlamasının iyi bir fikir olmadığını ortaya çıkartmıştır. Tek bir üyeden gelen aşırı yüksek bir bağışın, para dışında hizmet veya mal olarak da olsa grup içinde sorun çıkarttığı gözlemlenmiştir.

Çoğu gruplar A.A.’ nın kalıcı olmasını ve yardıma muhtaç alkoliklere hemen ulaşabilmesini arzular; bunu da A.A. Dünya Hizmetlerini desteklemekle sağlarlar.

A.A. Genel Hizmet Kurulunda, grupların oybirliği ile Düzenli Bağış Programı saptanmıştır. Bu plana göre gruplar otomatik olarak GHT (=genel hizmet temsilcileri) aracılığıyla GHB’den üçer aylık bildiriler alırlar. Bu bildirilerde hiçbir grubun tek başına yapamayacağı ve A.A.’ nın tümünün gerçekleşmesini istediği A.A. çalışmalarına grup bağışının ne düzeyde olduğu gösterilmektedir. Devamlı bağış planının 50-30-10-10 bazındaki fazla fonlarını birçok grup şöyle bölüp dağıtmaktadır: % 50 grup içi; % 30 GHB; % 10 yerel komite ve % 10 bölge komitesine.

Bu plandaki değişik uygulamalar için “A.A. Destek Sistemine Dayanak“ broşürüne bakınız.
Bunun yanında GHB ve yerel intergrup bir yıl içinde 1000 doları aşmayacak üye bağışlarını kabul eder. Bir kereye mahsus olmak üzere ve sadece A.A. üyelerinden vasiyet veya kişi anısına, gene 1000 dolar limitinde bağış kabul edilir.
Bazı A.A. üyeleri, A.A. yaş günlerinde, her ayık geçirdikleri yıl için 1 dolar olmak üzere, dünya çapındaki hizmetine karşılık GHB’ye bağış yaparlar.Ayrıntılı bilgi için Genel Hizmet Temsilcinizle görüşünüz ve GHB’ye yazınız.

Genel Hizmet Temsilcisi (GHT) : GHT yerel ve bölgesel komiteler aracılığıyla grubun Genel Hizmet Kuruluyla bağlantısını sağlar. ABD ve Kanada temsilcileri bu yolla A.A. deneyimlerini paylaşır ve A.A. grup bilincini belirlerler.

Geleneklerin koruyucuları diye de adlandırılabilen GHT ler, özgürce hizmet vermenin manevi sorumluluğunu vurgulayan 3. Mirasın bilincindedirler. Genellikle iki yıl için seçilirler ve şu görevleri yerine getirirler:

Yerel ve bölgesel genel hizmet toplantılarında grubu temsil ederler.
Grup üyelerine kendi bölgelerindeki genel hizmet çalışmaları hakkında bilgi verirler.
GHB’den gelen tüm evraklar konusunda ve özellikle GHB’nin kardeşlikle en iyi iletişim aracı olan “ Box 4-5-9 “ adlı haber bülteniyle ilgili olarak gruplarını aydınlatırlar.

GHT ler gruplarının çeşitli sorunlarına çözüm bulmada, özellikle geleneklerle ilgili olanlarda yardımcı olurlar.Gruplarına hizmet verirken GHB’nin tüm kaynaklarından faydalanırlar.Genel Hizmet Temsilcisinin katılmadığı tüm yerel ve bölgesel toplantılarda onu aratmayacak bir yetkili de seçilir. Bu yetkili tüm alanlarda GHT’nin sorumluluklarını paylaşmaya yönlendirilmelidir.

İntergrup Temsilcisi (İT) : İntergrup oluşturulan yörelerde her grup bir İT seçer. Bu temsilciler kendi konumunda olan diğer temsilcilerle yılda birkaç kez toplanarak A.A. mesajının iletilmesinde kendi gruplarının deneyimlerini paylaşır.İntergrup Temsilcisi (İT) yerel merkez ofisinin (intergrubun) işleri konusunda gruplarına sürekli bilgi vermeye çalışır.

Dergi Temsilcisi (DT) : DT’ nin görevi kardeşliğin uluslar arası yayın örgütü A.A. Grapevine’ı üyelerine tanıtmak ve üyelerin kendi deneyim ve kurtuluşlarını dile getirdikleri yazıların okunmasını sağlayarak ayık kalma azmini güçlendirmektir.

“ Basılı Toplantı “ da denilen aylık bir takvimle A.A. faaliyetleri hakkında bilgi verir.
Dergi temsilcisi varsa bölgesindeki Grapevine komitesinin faaliyetlerine katılır. Her ay derginin gruba gelişini duyurur ve üyeleri nasıl abone olacakları konusunda bilgilendirir. Yeni seçilen dergi temsilcisi isim, adres, grup adı ve grup servis numarasını Grapevine, P.O. Box 198, Grand Central Station, New York, NY 10163 adresine bildirmeliler. Böylece üç aylık bültenleri, dergi, kitap, kaset ve mevcut diğer özel yayınlar için sipariş formları kendilerine gönderilecektir. Grapevine’a üyelik çekleri Grapevine Inc. adına yazılmalıdır.

Literatür (Yayın) Temsilcisi : Grubun yayın yetkilisi A.A. Konferansınca onaylanmış ve GHB’den sipariş edilmiş kitap ve broşür ve benzeri yayınların toplantılarda bulundurulup, sergilenmesini sağlar.

A.A. yayınları ve Box 4-5-9 adlı haber bülteni için abone çekleri A.A. World Service Inc. adına kesilmelidir.

Niçin Bir Yönetim Komitesi ?

Yönetici komite her grupta yoktur. Olanlarda bürolar için aday seçimi ve diğer grup sorunları önce yönetim komitesinde (ya da grup hizmet komitesi denilir) görüşülür. Komite üyelerin grup bilinciyle aldığı kararlara göre hareket eder. Eski ve yeni hizmetkarlardan oluşturulan komite belirli sürelerde toplanır. Küçük gruplarda 3-5 kişilik bir yönetim komitesinin yeterli olduğu gözlenmiştir. Daha büyük gruplarda 12 veya daha fazla üyesi olan komite, grubu daha iyi temsil edebilmekte ve daha etkin işbirliği yapabilmektedir. Bazı gruplarda üyelerin belli sürelerde dönüşümlü olarak çalıştığı bir yönetim komitesi görev alabilir.

Grubun Toplumla Olan İlişkisi

Onbirinci Gelenek : “Halkla ilişkiler politikamız reklamdan çok ilgi çekmek üstüne kurulmuştur. Basın, radyo ve TV filmleri düzeyinde kişisel adsızlığımızı daima korumalıyız.”

Hizmet Komitesi Temsilcileri A.A.’ya Nasıl Hizmet Eder ?

Bölge gruplarının temsilci ya da aracılarından oluşan A.A. hizmet komiteleri cemiyete ve dünyaya A.A. mesajını iletmekte asıl sorumluluğu taşırlar. Bu komitelerin her biri, Altıncı Geleneğimizdeki “bağlantısız işbirliği (özerklik)“ ilkesinin kaynağını oluşturur. Hizmet komitelerini yerel çabalarına yardımcı olmak için A.A. Dünya Hizmetlerinde görevli olanlar; mütevelliler ve GHK komiteleri, GHB’nin yardımıyla yerel komitelerin isteği üzerine gerekli önerilerde bulunurlar.

Islah Kurumları Komitesi (IKK) : Grubun Islah Komitesi Temsilcileri intergrup toplantılarına katılırlar. Komşu kuruluşlardaki 12. Basamak çalışmaları konusunda gruba bilgi veriler ve üyelerin bu konuya katılımını sağlarlar. İKT A.A. toplantılarını cezaevlerine taşırlar ve mahkumların tahliyeden sonra ayık ve tatminkar bir yaşama hazırlanmalarına yardımcı olurlar. Sanıkların salınmalarından sonra yazışmayı sürdürerek, A.A. ile bağlantının sürdürülmesini sağlarlar.

Tedavi Kurumları Komitesi (TKK) : Bazı gruplarda yerel tedavi komiteleriyle işbirliği içinde olan TDK bağlantısı temsilcileri bulunmaktadır. Bunlar grup üyelerini bu hayati soruna eğilmeye ve sorumluluk paylaşmaya özendirirler. TKK üyeleri çevre hastane ve sağlık ocağı personelinin A.A.’yı yakından tanımaları ve A.A. prensiplerinin tedavi edilmekte olan hastalarla olan uygulanmasını sağlamaya çalışırlar. Ayrıca hastaneden çıkanların A.A. ile bağlantısını oluştururlar.

Ayrıntılı broşür ve konuyla ilgili kılavuz kitap TKK’ nin çalışmalarında aydınlatıcı olur.
Halkla İlişkiler Komitesi (HİK) : Grubun halkla ilişkiler temsilcisi genelde yerel HİK ile birlikte A.A. mesajının yörede iletilmesine çalışır. Yerel çalışmaları dönem dönem grup üyelerine bildirir ve grup gönüllülerinin A.A. iyileşme programını, konuya ilgi duyan okul, işyeri ve hukuki kurumlarına iletilmesi konusunda çalışmaya çağırırlar.
Gruplar A.A.’nın yerini bilmeyen alkoliklerin yardım istemeyeceklerini bilir. Bu nedenle grup ve üyeler, Onbirinci gelenek çerçevesi içinde kalmak koşuluyla, radyo, TV ve basın gibi yayın kuruluşlarını seslerini duyurmak amacıyla kullanır. Bazen toplantı yerinin kapısına asılan “A.A. toplantısı bu gece!“ yazılı küçük bir levha yol gösterici olabilir. A.A.nın ilk günlerinden beri radyo ve yerel gazeteye verilen küçük ilanların yeni gelenlerin ilgisini çekmek açısından yararları görülmüştür. Kamu ilişkileri broşürü bu çok önemli grup çalışmasında yararlı öneriler kapsar.

Profesyonel Kuruluşlarla İşbirliği Komitesi : Bu komite temsilcileri, toplumun eğitimci, doktor, rahip ve benzeri alkoliklerle ilişki içinde bulunan benzeri profesyonel kesimiyle “bağlantısız işbirliği“ sağlamaya çalışırlar. Gruba ve üyelerine bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi verir onları da bu işe özendirirler.
“Profesyonelseniz A.A. sizinle çalışmak istiyor“, Rahipler A.A. hakkında soru soruyor gibi kitapçık ve kılavuzlar bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir.

Kişilikten Önce İlkeler

İkinci Gelenek : “Grup amaçlarımız için tek bir otorite vardır; grup bilincinde kendi kendini gösteren, sevgi dolu bir Tanrı. Liderlerimiz hükmetmez, sadece hizmet ederler.”

Dönüşüm İlkesi

Geleneksel olarak dönüşüm, A.A. üyesinin bir görevde donup kalmasını engeller. Aynı zamanda grup üyelerinin de her ilke gibi üyeler arasında dağıtılarak paylaşılmasını sağlar. Seçim ya da görev boşalması halinde birçok grupta asistan olarak bu görev için eğitilmiş olanlar işbaşına gelir öbür üyeler de ondan boşalan yeri alırlar. Sevilen bir A.A. için görevinden ayrılmak zor olabilir. İyi bir iş yapmaktaysanız, çevrenizde bu işe istekli ve zaman ayıracak kişi göremiyorsanız ve dostlarınız da sizinle aynı görüşteyse, durumunuz daha da zorlaşır. Ama bu olgunluğa atılan gerçek bir adımdır.

Yanı sıra kardeşlikte adsızlık, alkoliklere yardım amacıyla üstlendiğimiz bir A.A. görevinde kişisel saygınlığı bir yana bırakmak demektir. 12. Gelenek ruhuna uygun olarak, bu bize ilkelerin kişiliklerden önde gelmesi gerektiğini anımsatır. Dönüşüm, bize herhangi bir dönüşümden çok, daha uzun ömürlü manevi ödüllerin kapısını açar. A.A. statüsü tehlikeye girmediğine göre, ünvan ya da övgü peşinde koşmamız söz konusu değildir; gerektiği şekilde hizmet etme özgürlüğümüz vardır.

Aydınlatılmış Grup Bilinci (*) Nedir ?

Aydınlatılmış grup bilincinin grup kararı veya oy çokluğundan ne farkı vardır ?
Grup bilinci grup üyelerinin kolektif vicdani sesi olup herhangi bir eyleme geçilmeden önce tam bir oy birliğini temsil eder. Bu, grup üyelerinin tam bilgi edinmeleri, bireysel görüşlerini açıklamaları ve A.A. ilkelerinin uygulanmasıyla sağlanır. Tam bir aydınlatıcı bilgi edinilebilmesi için azınlık fikirlerinde açık yüreklilikle dinlenmiş olması gerekir.

Hassas konularda, ortak görüşe varmadan bir karara varma tehlikesini önlemek amacıyla grup yavaş çalışmaya başlar. İlkeleri kişiliklerden önde tutma prensibi sayesinde üyeler hükmedici fikirlerden korunurlar. Grubun ortak sesi bir konu hakkında detaylı bilgi verilince ancak duyurulur. Sonuç “evet“ ve “hayır“ ların sayılmasından çok grup bilincinin manevi ifadesiyle belirlenir. “Aydınlatılmış grup bilinci“ terimi, grubun karara varmadan önce tüm ayrıntıları incelediği ve tüm görüşlere kulak verdiğini belirtir.

Grup bilinci ile oy çokluğu arasındaki fark yukarda belirtilen unsurlardan bir veya birçoğunun eksikliğinde yatar.

* İngilizcede grup vicdanı olan geçen ve grup bireylerinin kendi niyetlerini ve eylemlerini ahlak bakımından iyi veya kötü bulmasını aynı zamanda doğruyu ve iyiyi yapma yükümlülüğünü de taşıyan group conscience terimi yerleşik olarak “ grup bilinci “ diye aktarılmıştır. Ç.N.

Grup Envanteri Toplantısı

Çoğu grup tek amaçları A.A. mesajının iletilmesini 12 basamak çerçevesinde nasıl uyguladıklarını ortaya çıkartmak için belirli zamanlarda bir vicdan araştırması yapar. Bazı gruplar bu ilkeleri nasıl çalıştırdıklarını görmek için 12. geleneği birer birer ele aldılar. Düzenli envanter yapmak isteyen gruplar 10. basamağı incelemelidirler. A.A.’nın ortak deneyimlerinden derlenen aşağıdaki sorular aydınlatılmış grup bilincine varmakta yardımcı olabilir. Gruplar bunlara kendi sorularını da eklemek isteyebilirler

1. Grubun esas amacı nedir ?
2. Grup mesajı iletmek için başka neler yapabilir ?
3. Grup değişik çevrelerden gelen alkoliklerin ilgisini çekiyor mu?
Toplumun kesitlerini layıkıyla görebiliyor muyuz ?
4. Yeni üyeler bizimle birlikteliği sürdürüyorlar mı, yoksa sürekli bir değişim mi var ? Varsa neden ? Grup olarak bunu nasıl engelleriz ?
5. Rehberliğin önemi üstünde duruyor muyuz ? Ne denli ? Nasıl daha etkili oluruz ?
6. Grup üyeleri ve diğer A.A. ların adsızlıklarını toplantı dışında ne denli korumaktayız? Toplantı esnasında paylaşılanları özenle toplantı odasında bırakmayı becerebiliyor muyuz?
7. Tüm üyelere 12 basamak planının temelini oluşturan ev sahipliği ve mutfak hizmetlerinin önemini yeterince aktarabiliyor muyuz ?
8. Tüm üyeler toplantıda konuşma ve diğer faaliyetlere katılma olanağı buluyorlar mı ?
9. Bir görev üstlenmenin kahramanlık gösterisi değil de büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle görevlileri dikkatle seçebiliyor muyuz ?
10. Toplantı yerimizi ilgi çekici bir yer haline getirmek için elimizden geleni yapıyor muyuz ?
11. Grup A.A. amacının İyileşme, Birlik ve Hizmet ilkelerine uygun olarak üstüne düşeni yerine getiriyor mu ?
12. Grup son zamanlarda doktor, hukukçu, din görevlisi, eğitimci gibi yardıma muhtaç alkolikle ilk karşılaşan profesyonel görevlilerin dikkatini A.A. mesajına çekmek için ne yaptı?

İş Toplantıları

Çoğu grupta, yönetici ya da başka görevli her ay ya da üç ay da bir olmak üzere iş toplantılarını düzenler.

Bazı gruplarda üye olmayanların katılmasına izin verilse bile sadece üyelerin oyları geçerlidir.

Ele alınan işler; yeni görevlilerin seçimini, toplantı tarihlerinin saptanmasını, muhasibin mali raporunun görüşülmesini, GHT’nin ve diğer hizmetkarların faaliyet raporlarının dinlenmesinden ve eldeki fazla fonların yerel gruplar, GHB ve diğer saymanlıklar arasında bölüştürülmesinden oluşur. Herhangi bir oylamaya geçilmeden konuyla ilgili tüm bilgilerin üyelere aktarılmış olması şarttır. Çoğu zaman bazı üyelerden konunun olumlu veya olumsuz yanlarını inceleyerek sunmaları istenebilir. Önemli veya önemsiz, bir konuda aydınlatılmış bir grup bilincine varmak zaman alabilir; fakat önemli olan azınlık ve çoğunluğun fikirlerinin açıkça belirtilmesidir. Azınlığın görüşü bile olsa alınacak kararı bu etkileyebilir.

İş toplantıları grubun olağan toplantısından önce veya sonra yapılır. Herhangi bir resmi düzen yoksa da her grubun belli bir düzeni vardır. Kardeşliğin manevi bünyesine uygun öneriler Gelenekler ve Görüşlerde açıklanmıştır.

Grup Sorunları Üzerine…

Grup sorunları çoğunlukla grup üyeleri arasında sağlıklı ve makbul fikir ayrılıklarından kaynaklanır; Onikinci basamakta öngörülen “ prensiplerin hayata geçirilmesi “ olanağını tanır.

Sorunların nedeni, sık sık rastlanan A.A. soruları olabilir.

Örneğin;
– Grup “kayanlar“ için ne yapmalı?
– Toplantılara ve grubun mutfak işlerine katılımı nasıl arttırabiliriz?
– Bir üyenin adsızlığını bozması halinde ne yapılır?
– Bir başkasının “13. Basamak“ romantizmi ile veya grup için her şeyin en iyisini bildiğine inanan “kraldan çok kralcı“ emektarlarla nasıl baş edebiliriz?
– Ve nihayet, grubun çıkmaza düştüğü anlarda deneyimlerden yararlanabileceğimiz eskilere nasıl ulaşabiliriz ?

Hemen her grup, sorununu aydınlatılmış grup bilinci mekanizmasını çalıştırarak çözüme ulaştırır. En önemlisi, şakadan anlama yeteneği, sakinleşme süreci, sabır, nezaket, dinleme-bekleme eğilimi, artı haktanırlık ve “bizden üstün bir güce“ inanç, hukuksal tartışmalardan ya da kişisel suçlamalardan çok daha etkin sonuçlar vermiştir.
Grubun Tüm A.A. İle İlişkisi

Birinci Gelenek : “Ortak refahımız en başta gelir; kişisel iyileşmemiz A.A.’nın
birliğine bağlıdır.”

Genel Hizmet Bürosu ( GHB ) Nedir ?

GHB A.A.’nın paylaşılan deneyim ve bilgi deposudur. Amaçlarımıza (1) dünya üzerindeki gruplara hizmet, bilgi ve deneyim aktararak; (2) yayınlarla; (3) A.A.’nın genel hizmet kurulunun çalışmalarını destekleyerek ve (4) Genel Hizmet Kurulunun önerilerine uyarak hizmet eder.

GHB’nin geçmişi, Alkolikler Vakfı olarak tanınan küçük bir grubun basılmakta olan kitabına isim aradığı 1938 yıllarına dayanır. Vakfın hızla genişleyen ofisi kısa sürede dünyanın her yanından A.A.’yla ilgili soruların yanıtlandığı bir merkez haline geldi ve zamanla Genel Hizmet Kurulu adını almıştır.Alkolik olan veya olmayan mütevelli ve yöneticiler iki hizmet acentasının; A.A. World Services Inc., çalışmalarını gözetir ve gruplardan yollanan bağış fonlarından sorumludur.

GHB ‘de Neler Yapılır ?

A.A.’nın Genel Hizmet Kuruluyla yakın işbirliği içindeki Genel Hizmet Bürosunun üye gruplara karşı sorumlulukları şunlardır :

1. İstendiği anda grup sorunları ve çözümleri konusundaki deneyimleri ABD, Kanada ve dünyadaki tüm grup ve üyelere aktarmak üzere toparlayıp, derlemek.
2. Denizaşırı ülkelerdeki alkoliklerle (toplantı olmayan bölgelerde yaşayan yalnız A.A.lar), eve bağlı ya da özürlü A.A.larla, ve silahlı kuvvetler, ıslahhane ve hastanedeki A.A.larla birlikte çalışmak.
3. A.A. ve A.A.’nın uzattığı yardım eli konusunda bilgi almak için yazılmış sayısız mektupların cevaplanması.
4. A.A. haber bülteni Box 4-5-9 ve diğer bültenleri yayınlamak
5. GH Kurulu onaylayıp A.A. World Services Inc.’in bastığı kitap ve broşürlerin dağıtımını yapmak.
6. GHB’ye kaydolan gruplara gerekli metin ve yayın organlarını yollamak.
7. GH Kurulunun komite çalışanlarını düzenleyip desteklemek.
8. 12 Basamak çalışmaları için gruplara ve bireylere grup listeleri bastırmak.
9. A.A.’nın bütününe ait bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde kamuya iletmek; basın, elektronik medya ve alkolizm tedavisiyle ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
10. Görsel-İşitsel malzemeleri hazırlayıp dağıtmak.

GHB’de Yönetici Kimdir ?

GHB tek bir kişi veya tek bir grubun yönetiminde değildir; günlük işlerin sorumluluğunu sorumlu bir yönetici taşır ve kendisine tüm yönetim kadrosu ve çalışanlar yardımcı olurlar. GHB de ki güvenilir hizmetkarlar iyileşmekte olan alkoliklerdir. Grup düzeyindeki görevlilerin yaptığı işleri dünya hizmet düzeyinde yerine getirirler ve grup yöneticileri gibi çoğunluğu dönüşümlü olarak çalışırlar.

A.A.’yı Etkileyen “ Kararlar “ Nasıl Alınır ?

Genel Hizmet Kurulunun Mütevellileri; (14 alkolik, 7 alkolik olmayan) GH Kurulu aracılığıyla tüm A.A. gruplarına karşı sorumluluk taşırlar. Kurulun New York’taki yıllık toplantısı için ABD ve Kanada grupları 2 yıl hizmet edecek olan delegelerini seçerler.

Delegeler kurul komitelerinin, GHB ve Grapevine çalışmalarını dinler; önerilen çalışmalar biçiminde gelecekteki yönergeleri belirlerler. A.A.’nın tümü için canalıcı konularda fikirbirliği ya da aydınlatılmış grup bilinci sağlamak kurulun görevidir. Kurul delegeleri yerel genel hizmet komiteleri aracılığıyla kendi gruplarını bu konuda bilgilendirirler.Her komite bölgesi, grubun genel hizmet temsilcileri tarafından seçilir ve onlara karşı sorumludur.

GHT ve GHK’nın yerel delegeleri arasındaki gerekli bağlantıyı aynı zamanda seçilen Bölge Komite Üyeleri ve onların yardımcıları sağlar. Bölge Komitelerinin güvenilir hizmetlileri ve o yöredeki tüm GH temsilcilerinden oluşan BK üyeleri, grup bilincini temsil ederler ve bunu delege ve komitelerle paylaşırlar.
Bölge Komite Üyeleri’nin yeni gruplarla iletişim kurmadaki rolü olmasa, A.A. genişledikçe GH kurulu da etkisizleşirdi. A.A. grupları çoğaldıkça yerel temsilciliklerden fazla bölgesel temsilciliklere ihtiyaç artacaktır.

Dünya Hizmetlerimiz Nasıl Destekleniyor ?

GHB (GSO) ‘nun çalışma giderleri de tüm A.A.’nın kiler gibi bağışlardan karşılanır. Yayın gelirleri bütçe açığını kapatmakta kullanılır.

Gruplarımız GHB’ye Nasıl Yardım Edebilir ?

Genel Hizmet Bürosunun başarısı nihai sorumluluğu taşıyan ve sonunda kazançlı çıkacak olan gruba bağlıdır. Gruplar A.A.’nın bugün ve ilerde yeni katılanlara kucak açmasını istiyorlarsa GHB’nin işlerini paylaşmaları, ona katılmaları gerekir. Aşağıdaki biçimlerde yardımcı olabilirler :

1. HB’de olan bitenden haberdar olun; bu işler sizin adınıza yapılmakta. Soru sorun A.A. hakkında bilginiz ne kadar artarsa mesajı iletmekte o kadar yararınız dokunur.
2. Yetenekli genel hizmet temsilcileri seçin. Başkalarının desteğinden umutlandığınız gibi GH temsilcisi de sizin yakın ilginize şüphesiz minnet duyacaktır.
3. Gruptaki temsilci, adres, grup adı gibi herhangi bir değişikliği
GHB’ye bildirmek önemlidir; yazışmaların kesintisiz sürmesini sağlar.
GHT tarafından size verilen grup hizmet numarasını tüm yazışmalarınızda kullanarak işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürümesi sağlanmalıdır.
GHT mevcut grup bilgilerindeki değişiklikleri kayda geçirmek amacıyla özel bir form gönderir.Bunu yeni kurulan grup bilgi formlarıyla karıştırmayın.

GHT den Neler Sağlanabilir ?

GHT A.A. yaşantısının hemen her dönemi için gruplara yardımcı olacak hizmet malzemesine sahiptir.

A.A. konferans kurulunca onaylanan kitap, broşür, görsel-işitsel malzemenin tersine, hizmet malzemesi üyelerinin açık, kısa deneyimsel bilgi taleplerine cevap olarak hazırlanmıştır ve A.A. doğum günü planından Kendine Yetmekte Ortak Deneyim’e ve ABD ve Kanada’daki bölgelerin haritasına kadar türlü konuları kapsar.

GHT görevlilerince hazırlanmış 9 parçadan ibaret bir hizmet paketini gruplar beheri 3 dolara elde edebilirler. Ve de sık sorulan, huzur duası nereden geliyor; bir A.A. grubu nedir; dostluğun yapısı nasıldır; paylaşım toplantısı nasıl düzenlenir; rehberlik neden önemlidir gibi soruların cevaplarını kapsar. Ayrıca tartışma toplantıları içinde birçok konu önerilmektedir.

GHT ayrıca üyelerin, grupların ve komitelerin ilgisini çeken birçok konuda ortak deneyimler içeren 15 A.A. kılavuz kitapçığı da sunmaktadır. Bunların kapsadığı konulardan bazıları şunlardır: A.A. mesajının duyma özürlü alkoliğe iletilmesi, merkezi veya intergrup ofisleri, A.A. yanıtlama servisleri, A.A.-ALANON ilişkileri, mahkemelerle işbirliği, tedavi edici ve ıslahevi gibi kuruluşlarda yerel komiteler oluşturulması, kamu iletişimi ve profesyonel kesimle işbirliği.

Görme özürlülerin kullanabilmesi için sık kullanılan kılavuzlar büyük puntolu harflerle basılmıştır; ayrıca Fransızca ve İspanyolca kitapçıklar da vardır. Tüm listeler GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 adresinden temin edilir.

Sekizinci Gelenek : “Adsız Alkolikler asla profesyonel olmamalıdır fakat
hizmet merkezlerinde özel elemanlar çalıştırabilir.”

İntergrup ( merkezi büro ) Nedir, Nasıl Çalışır ?

Gruplararası ya da merkezi ofis denilen intergrup çoğunlukla yardıma muhtaç alkoliğin ilk başvurduğu yerdir. Yerel intergruplar A.A.’nın dünya servis bünyesine bağlı olmasalar bile, kardeşliğin temel taşlarından biridir. Çoğu bölgelerde dileyen gruplar, üye grupların gönüllü bağışlarıyla ayakta duran intergruba katılabilirler.

Bu tür bir hizmet ofisini açılmadığı yerlerde gruplar bazen 12. Basamak çalışması için ortak komiteler kurabilir ve özenle oluşturulmuş bir telefon yanıt servisi kurarlar. Önemli olan bu tür servisin genelde çok işi olan GH komitesinden ayrı çalışmasının çok daha iyi sonuç vermesidir.

İntergruplar çoğunlukla yanlarında bir veya iki ücretli kişi çalıştırırlar, bu nedenle gönüllü A.A.’lara çok ihtiyaç vardır. İntergrupta gönüllü çalışan A.A.’lar dost çevrelerinin bu sayede daha genişlediğini ve ayıklıklarının daha sağlam temellere oturduğunu belirtmişlerdir.

İntergrup Ne Yapar ?

Uygulama ve hedefler yöreden yöreye değişse de genelde sorumluluklar aşağıdaki gibi sıralanmıştır :

1. Hasta alkoliklerin telefon ya da şahsen yardım başvurularını karşılamak ve gerektiğinde A.A. gönüllülerinin (listesi grupta vardır) onları toplantıya götürmelerini sağlamak.
2. A.A. gruplarının telefon numaralarının listede bulunmasını sağlamak, telefon ve mektupla gelen soruları yanıtlamak, bunları yerel gruplara iletmek böylece 12. Basamak çalışmasını coğrafi bir temele oturarak yeni gelenlere yardım olanağı yaratmak.
3. Son toplantı tutanaklarını dağıtmak.
4. Sık sık düzenli bültenler yayınlayarak grupları birbirlerinden haberli kılmak.
5. Grupların konuşmacı değiş tokuşunu sağlayıcı bir sistem geliştirmek.
6. Gruplar arası komitelerin bağlantısını sağlamak.
7. Arada bir hastane, tedavi merkezleri, klinikler konusunda bilgi vermek.
8. Yerel haber organlarından gelen A.A. konusunda bilgi taleplerini yanıtlamak, medyaya A.A. programları hazırlamak, A.A. dışı kuruluşlara konuşmacı yollamak.
9. Yerel, mahalli ve bölgesel komitelerle işbirliği yapmak. (Bazı intergruplar bölge bağlantısı olarak görev yapacak üyeler; seçer ve bunların toplantılarına katılmalarını memnunlukla karşılar)
10. Cemiyetle ve alkolizm alanında çalışan profesyonellerle iletişim ve işbirliği kurar fakat bunlara bağlanmaz.

A.A. Neler Yapmaz ?

Onuncu Gelenek : “Adsız Alkolikler başka konular hakkında fikir yürütmez,
bu nedenle A.A. adı hiçbir kamu tartışmasına karıştırılmamalıdır.”

1. Üyelerin genel sağlığını iyileştirmez ve iyileşme alanında
alkolikler arasında kişisel öncelik tanımaz.
2. Üyeleri hakkında kayıtlar ve geçmiş yaşam dosyası tutmaz.
3. Üyeleri izleyip denetlemeye çalışmaz.
4. Tıbbi ya da psikolojik tanılar koymaz.
5. Hastaneye yatırmaz; ilaç, tıbbi ya da psikiyatrik tedavi
sağlamaz.
6. Ev, yiyecek, giyecek, iş, para ya da benzeri konularda hizmet
vermez.
7. Aile ya da iş ilişkilerinde rehberlik yapmaz.
8. Bilimsel araştırmalar yapmaz, bunları finanse etmez.
9. Sosyal kuruluşlara bağlanmaz; üyeler ve gruplar bunlarla
işbirliği içinde olsa bile.
10. Dini hizmet vermez.
11. Alkol veya başka konular hakkında tartışmalara girmez.
12. A.A. dışı kaynaklardan hizmetleri için bağış ya da ücret kabul
etmez.
13. Şartlı tahliye mercilerine, avukatlara, mahkemelere, okullara,
işyerlerine, sosyal kurumlar yada benzeri kuruluşlara referans
mektubu vermez, güvence olmaz.
14. Tedavi kurumlarındaki alkoliklere iyileşmeleri için ayrıcalıklı
amaçlar tanımaz.

A.A.’nın Alkolizm Alanındaki Konumu

Altıncı Gelenek : “Bir A.A. grubu benzeri kurum ve kuruluşlara asla A.A. adını ciro etmez; para, mal, itibar gibi konular bizi asıl amacımızdan uzaklaştırır.”

İşbirliğine Evet, Bağlantıya Hayır ?

Adsız Alkolikler ayık kalmak için alkoliklerin birbirine yardımcı olan ve alkol sorunu olan kimselerle özgürce deneyimlerini paylaşan tüm dünyaya yayılmış bir dostluk ve kardeşlik kuruluşudur. A.A. alkolizmden kişisel iyileşmelerine yardımcı olacak 12. Basamak programını benimserler.

Dostluk 178 ülkede yaklaşık 100.000 yerel grup aracılığıyla çalışır ve halen 3.000.000 kadar üyesi vardır.

A.A. programının tüm alkolikleri kapsamadığının bilincindedir ve bazılarının profesyonel yardım ve tedaviye ihtiyacı olduğunu kabul eder.

A.A. sadece dostluğa yardım çağrısında bulunan bireylerin kişisel iyileşmeleri ve sürekli ayık kalmaları ile ilgilenir; alkolizm araştırması, tıbbi ya da psikiyatrik tedavi, eğitim ya da herhangi bir propaganda çalışmasında bulunmaz. Fakat üyeler birey olarak bu tür çalışmalara katılabilirler.

A.A. alkolizm tedavisiyle ilgilenen diğer kuruluşlarla bağlantısız bir işbirliği politikası benimsemiştir. Geleneksel olarak, A.A. dış kaynaklardan mali destek almaz, talep etmez. Üyeler basın, radyo, TV ve filmler düzeyinde kişisel adsızlıklarını korurlar.

A.A. ve Diğer Kuruluşlar

A.A. başka hiçbir kurum ya da kuruluşla bağlantılı değildir. Geleneklerimiz “ bağlantısız işbirliği “ ni öngörür.

A.A. Hakkında Başka Soru ve Cevaplar

A.A.’nın “Üç Mirası“ Nedir ?

1. İyileşme için öneriler, yani 12. Basamak (İyileşme)

2. Birlik için öneriler, yani 12 Gelenek (Birlik)

3. A.A. Hizmet El Kitabı ve Dünya Hizmetleri için 12 Görüş,
A.A. Olgunlaşıyor kitaplarında tanıtılan A.A. Hizmetleri (Hizmet)

Bunlar A.A.’nın ilk üyelerinden bu yana biriken deneyimlerin bizlere aktarılması ve paylaşılmalarından kaynaklanır.

A.A. ların Toplantı Yerlerini Kim İşletir ?

Emlak edinme ve işletme A.A. grup ya da gruplarının görevleri arasına girmez. Teknik olarak “A.A. Kulübü “ diye bir şey yoktur.

Bununla birlikte bazı üyeler, A.A. üyesi olarak değil de bireysel olarak, A.A. üyelerine kirasını üyelerin karşıladığı kulüpler tahsis eden, kesinlikle kar amacı kurmayan şirketler kurmuşlardır. Para, mülk ve itibar sorunlarından kaçınmak için çoğu grup esas amaçlarına bağlı kalmayı ve kulüp işletmesini A.A.’dan ayrı tutmayı öğrenmiştir. Ayrı bir işletmeye yer için kira ödeyen gruplardan GHB (G.S.O.) bağış kabul etmez. Daha fazla bilgi için A.A.’nın Kulüpler Rehberi’ne bakınız.

Geçici Yurtlarını ve Diğer Tedavi Olanaklarını Kim Yönetir ?

Hapisten çıkanların geçici olarak barındığı yurtlar. Ç.N.

A.A. tıbbi ve sosyal hizmet vermez. Dostluk kuruluşu olarak bunlara yetkimiz yoktur. Bununla beraber, birçok A.A. üyesi hastane ve tedavi ünitelerinde değerli elemanlar olarak görevlidir. “A.A. Hastanesi “ ya da “ A.A. Yurdu “ diye bir şey yoktur; ama A.A. üyelerince desteklenen toplantı ve yardım eli bu tür yerlerde hazır bulunur. Altıncı Gelenek uyarınca üye ve gruplar, bu kurumların mektup, yayın ve tanıtımında A.A. isminin geçmemesine özenle önem verirler. Aynı zamanda örneğin “12 Basamak Evi “ gibi, Adsız Alkoliklerin katılımının olduğu izlenimi yaratabilecek herhangi bir isim de kullanılmaz.

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All rights reserved.

Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by W.S., New York, New York.
No part of this translation may be duplicated in any form
wihtout the written permission of W.S.

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered
trademarks of World Services, Inc.

Printed in the USA

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )
Her hakkı saklıdır.

İngilizce’den çeviridir.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti
New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir.
Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.

ABD’de basılmıştır