A.A. Muhasebecisi İçin Notlar

A.A. grup muhasebecisinin konumu grup içindeki görevler içinde en çok sorumluluk isteyenlerden biridir ve kesinlik, detaylara dikkat ve güvenirlik gerektirmektedir. Grup muhasebecisi olmak için standart bir ayıklık süresi gerekli görülmekteyse de, pek çok grup muhasebecisinin makul bir ayıklık süresine sahip olması gerektiği önerilmektedir. (En az altı aydan bir yıla kadar veya daha fazla). Aynı zamanda grup muhasebecisinin Oniki Geleneği iyi bilmesi ve grubun ilke ve uygulamalarından da haberdar olması önerilmektedir.

A.A. toplantılarında sepet geçirildiği sırada üyeler A.A. kardeşlik kuruluşunun bir bütün olarak varolabilmesi ve etkin bir biçimde çalışabilmesi için çok özel bir katkıda bulunurlar – ve bu katkı sadece maddi değildir. Üyelerin sepete yapabildikleri katkıyı koyması bu grubun varlığını sürdüreceğinden ve A.A. mesajının yenilere de eskilere olduğu gibi taşınabileceğinden emin olmanın doğrudan bir yoludur. A.A. üyeleri sepete sadece para koymazlar, destek ve güvenleriyle yatırım yaparlar.

Grup Muhasebecisinin Görevleri:
Grup Muhasebecisinin görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Toplama: Grubun kendi katkılarıyla ayakta durduğunu garantilemenin geleneksel yolu sepeti gezdirmektir. A.A. üyeliği için aidat veya ödeme yapma zorunluluğu olmamasından ötürü, toplantıya katılan üyelerden harcamaları karşılamak üzere gönüllü katkı yapmaları istenir. Genellikle sepet gezdirildikten sonra Grup Muhasebecisi toplanan paranı kaydını tutar.
Koruma: Grup Muhasebecisi grubun paralarını emniyete almak için makul önlemler alır. Pek çok grup parasını grup adına açılmış çift imzalı banka hesabında muhafaza eder. Bu, paranın kazara kaybolmasına karşı emniyet sağlar. Aylık banka bildirimleri normal olarak doğrudan Grup muhasebecisine gönderilir ve o da ihtiyaç duyulduğunda bunları gruba sunar.
Ödemeler: Grup Muhasebecisi grubun düzenli faturalarını ödemek ve grubun mali durumunun kayıtlarını tutmakla yükümlü kişidir. Muhasebeci grubun parasının nasıl harcandığı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalı ve grubun katkıda bulunduğu tüm A.A. hizmet kurullarının adres ve mektuplaşma bilgilerine sahip olmalıdır.
Rapor: Çoğu grup Muhasebecisinden düzenli iş toplantılarında görünebilecek bir rapor ve diğer gerekli dökümanları talep eder. Bu yolla tüm grup üyeleri grubun mali durumunun sağlıklığı hakkında bilgilenir ve fonların nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili grup bilincinde kararlar verebilir.

Nereye Gider?:
A.A. toplantılarında yapılan katkı A.A.’nın bütününe hizmet etmek üzere gruba aittir. Üyelik içerisinde fonların kullanılabilmesi için birkaç yol vardır ve genelde bunların hepsi Onikinci Basamak görevinin daha iyi ve sağlıklı yapılmasını amaçlar. A.A.’nın ilk zamanlardan beri grup üyeleri A.A. gruplarının varlığını sürdürebilmesi, yeni gelenlerin A.A.’ya ulaşabilmesi ve gelecekteki üyelere A.A. ile ilgili doğru bilginin ulaşabilmesi için katkıda bulunurlar.

Bir A.A. üyesinin “sepete” para koyması, A.A. gruplarının toplanacak yer bulacaklarından, intergrup ve merkez ofislerde telefonlara cevap verileceğinden, hapishanelere Büyük Kitap gerektiğinden, yalnızların mektup alacağından, yeni gelenlerin broşür ve kitap alacaklarından ve alkolizmle ilgili profesyonellerin A.A. ile ilgili sorularına cevap alacaklarından emin olmasına yardım eder.

Öncelikle grubun temel ihtiyaçları karşılanır. (kira, içecek masrafları, yayın giderleri, sigorta ve grup bilincinin karşıladığı diğer harcamalar). Daha sonra grup çeşitli A.A. hizmet kurullarına – yerel intergrup veya merkez ofisi, Genel Hizmet Ofisi, bölgesel gruplar ya da grubun kendi özel durumuna uygun herhangi bir A.A. kurulu – katkıda bulunarak üyeliği ayakta tutmasına katkıda bulunabilir.

Bu Hizmet Kurulları A.A.’nın çoğu işlerini yapar ve A.A. grupları gibi yaşayabilmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için paraya ihtiyaçları vardır. Bu Kurullar katkıları birkaç değişik yolla değerlendirir ve temel amaçları daima A.A. mesajını taşımaktır.

A.A. kurucularından Bill W. 1957’de “Manevi yolumuzu gelecek nesiller için güvenle devam ettirebilmemiz, kardeşlik kuruluşumuzun dışarıdan gelecek katkıları reddetme konusundaki duyarlılığına bağlıdır. Bu da bizi her A.A. üyesinin anlaması gereken bir sorumlulukla baş başa bırakır; grup Muhasebecisi sepeti gezdirdiğinde cimrileşmememiz gereken bir sorumluluk. Gruplarımız, bölgeler ve bir bütün olarak A.A. hizmetlerimiz yürümedikçe ve faturalarımız ödenmedikçe işlevlerini sürdüremeyeceklerdir”, diye yazmıştır.

Makul Bir Rezerve Sahip Olmak:
Pek çok grup kiranın artmasını ya da birden yeni bir kahve makinesinin alınması gerekliliği gibi önceden tahmin edilmeyen masrafları karşılamak üzere gerektiğinde kullanabilecekleri mali bir rezervlerinin olmasına çabalarlar. Bu rezerv için önceden belirlenmiş bir miktar olmamakla birlikte, çoğu grup bir aydan üç aya kadar grubun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan parayı bir kenara ayırmaya çalışırlar. Genellikle bu rezervin miktar ve içeriğini grup kendisi belirler. Yinede bu rezervin işleyen bir hesap olmayıp, grubun gelir-gider düzenindeki olağanüstü iniş-çıkışları karşılaması için tutulduğunu hatırlatmak önemlidir.

Maneviyat Ve Para:
Grup muhasebecisinin işi pek çok detayla ilgilenmesini gerektirirken muhasebecinin kontrol ettiği bu paranın grup için son derece manevi bir amaca hizmet ettiğini hatırlamak çok önemlidir. Bu para her grubun esas amacını yerine getirmesi için; yani A.A.’nın mesajının halen acı çekmekte olan alkoliğe taşınması için gereklidir. Bu A.A.’nın en temel görevidir ve A.A.’nın kollarının yeni gelenlere açık olabilmesi, grubun kapılarını açık tutabileceği uygun koşulları yaratmasına bağlıdır. Grup Muhasebecisi Onikinci Basamak görevinin önemli bir bölümünü üstlenir.

Grup Muhasebecisi İçin Ek Kaynaklar:
Muhasebecilerin bu broşürde cevaplarını bulamadıkları soruları olabilir.

Gruplar banka hesabı nasıl açtırır veya nasıl vergi numarası alır?
Grup sigortası nasıl yaptırılır?
Grubun A.A.’nın gerekli hizmetlerine katkıda bulunmak üzere çok küçük bir katkıda bulunabilmesi fark eder mi?
Bu katkıları nereye gönderir?
Grup Muhasebecisi olmak için muhasebeden anlamak gerekir mi?
Doğum günü veya yıldönümü nedir ve üyeler buna nasıl katılabilir?
A.A.2ya katkıda bulunacak üye için bir limit var mı? gibi…

Bu sorular ve banka hesapları, sigorta ve A.A.’nın gerekli hizmetleri üzerine cevaplar;
“Kendi Ayakları Üzerinde Durmak: Para ve Maneviyatın Karıştığı Yer” (“Self-Supporting: Where Money and Spirituality Mix”) broşüründe ve A.A. finans konusundaki rehberinden bakılabilir.

A.A.’nın Oniki Geleneği ve bunların mali konulara nasıl uygulanması gerektiği için;
“A.A. Geleneği Nasıl Gelişti?” (“A.A. Tradition-How İt Developet”) adlı broşürüne bakınız.
Ayrıca “A.A. Grubu” (“The A.A. Group”) broşürüde grup Muhasebecisinin rolü ve özelliklerini tartışır ve A.A. hizmet yapısı içinde ne şekilde yer aldığına değinir.

Bu yayınların kopyalarını New York Genel Hizmet Ofisi’yle temasa geçilerek sağlanabilir.

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All rights reserved.

Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by W.S., New York, New York.
No part of this translation may be duplicated in any form
wihtout the written permission of W.S.

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered
trademarks of World Services, Inc.

Printed in the USA

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )
Her hakkı saklıdır.

İngilizce’den çeviridir.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir. Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.

Bu hizmet broşürü A.A. Genel Hizmet Ofisi tarafından hazırlanmış ve A.A. Türkiye İntergrubu Yayın Kurulu tarafından çevirerek çoğaltmıştır.